จังหวัดสงขลา มอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560

จังหวัดสงขลา มอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบ…

Read More