จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมโครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง กองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดสงขลา  จัดฝึกอบรมตามโครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มป…

Read More