การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบรรเทาปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี

    การก่อสร้างเขื่อนตามโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งร…

Read More