กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย(กอ.รมน.ภาคใต้) จัดกิจกรรมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ภาคใต้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย(กอ.รมน.ภาคใต้)…

Read More