อธิบดีและข้าราชการกรมพิธีการทูต เยี่ยมเยียนพบปะคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดสงขลา

Spread the love

อธิบดีและข้าราชการกรมพิธีการทูต เดินทาง เยี่ยมเยียนพบปะคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการไทยในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (18 ก.ย. 61) ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมพิธีการทูตและข้าราชการกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ที่เดินทางเยือนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 เพื่อเยี่ยมเยียนคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดสงขลาและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสงขลา รวมทั้งจัดการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาในการประสานงานกับผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันและความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลาและกรมพิธีการทูต

สำหรับกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทยโดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุลและปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics