คมนาคม 4 ปี+อนาคต ชาวใต้ได้อะไร

Spread the love

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปีและยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ”One Transport for All 2018; On the Move” พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคม 4 ปี+อนาคตชาวใต้ได้อะไร” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวงและหน่วยงาน โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง สำหรับภารกิจด้านการคมนาคมรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชนและการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ซึี่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยให้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายระบบการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นประตูการค้าหลักและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีและแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 

 สำหรับช่วง Trans-Talk “เตรียมตัวอย่างไร โตอย่างไร เมื่อคมนาคมไทยเปลี่ยน” โดยมีการเสวนาและเปลี่ยนความรู้มี

1.นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

2.นายไพโรจน์  ชัยจีระธิกุล  เลขาธิการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

3.นายสมบูรณ์  พฤกษานุศักดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

4.นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts