มอบรางวัล ถ่ายภาพ “แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ “

Spread the love

วันนี้ (3 ก.ย. 61) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 โดยมีนายสัมพันธ์  มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย น.ต.สำราญ  คชกูล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา นายจรัส  บำรุงเสนา ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการ นางทัดทรวง  บุญธรรม นักสื่อสานมวลชนชำนาญการพิเศษ สปข. 6 นายกฤชกรรณชัย  บัวดำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางธนาภา  สุวรรณโณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ผู้ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า จากการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ดังกล่าวจนไม่อาจประเมินค่าได้ ทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ช่วงหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคนพื้นที่เดียวกัน รวมถึงคนนอกพื้นที่ที่มองพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนที่น่ากลัว ทั้งที่จริงๆ แล้ว พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีมุมมองที่สวยงามอีกมากมาย ทั้งด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และความมีน้ำใจของผู้คน จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบลงโดยเร็ว และร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่และสังคมภายนอกล

ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดสงขลา และเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6 ได้รับนโยบายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพื้นที่ จึงได้จัดทำกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย“แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ผ่านภาพถ่าย ภายใต้คอนเซป สถานที่ท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา) เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีสิ่งสวยงามทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความมีน้ำใจไมตรีของผู้คน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของประชาชนโดยทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผลการประกวดภาพถ่าย“แบกกล้อง ส่องมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้” มีผู้ส่งภาพเข้ามาประกวด จำนวน 122 คน รวมทั้งสิ้น 334 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนาสรรค์ สังข์แก้ว ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายรัฐนคร ปิยะศิริโสฬล ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภาวินย์ ภูมิศิริไพบูรณ์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและรางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ นายแพทย์ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี, นายมาลิก เจ๊ะแฮ, นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์, นายมาฮามะยากี แวซู, นายอาหามะ สารีมา, นายอนุวัฒน์ หมันเส็นและนายวีระพันธ์ ไชยคีรี ได้รับรางวัลละ ๆ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics