จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนและชุมชน ปลอดขยะ  ประจำปี 2561

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ  ประจำปี 2561  พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการจัดการขยะที่ต้นทางและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

วันนี้ (26 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะประจำปี 2561 และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิดและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลด การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยให้กลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลด ใช้ซ้ำและแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 3Rs ในโรงเรียน

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงเแวดล้อมจังหวัดสงขลาได้พิจารณาคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 ประเภทชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ชุมชนริมควน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเภทชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในเกณฑ์ดี และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในเกณฑ์ดีได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเมา อำเภอบางกล่ำและโรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเกณฑ์มาตรฐานได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 196 อำเภอหาดใหญ่โรงเรียนวงศ์วิทย์ อำเภอสะเดาโรงเรียนบ้านขี้นาก อำเภอระโนดโรงเรียนบ้านชายคลอง อำเภอรัตภูมิและโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อำเภอเมืองสงขลา

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1, 469 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 329 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดศาลาหัวยาง) ได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 453 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 364 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics