การท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง

Spread the love

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน  2561 ณ วิชชาลัยรวงข้าว หมู่ที่ 5 บ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท่านดวงพร บุญครบ ประธานในพิธี และนายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ   นายอำเภอควนขนุน ภายใต้แผนงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก สกว. นำโดย อ.ดร.นิจกานต์  หนูอุไร  อ.จิราพร  คงรอด และอ.จารุมาศ  เสน่หา และบูรณาการการวิจัยการเรียนการสอนกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด เพื่อให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ห้องเรียนชุมชนและประสบการณ์เชิงปฏิบัติสร้างให้นิสิตเป็นนักการตลาดมืออาชีพ ไม่ว่าจะดำนา  เกี่ยวข้าว  ย้อมผ้า  ตำข้าวเม่า สานกระเป๋า

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวนาพัทลุง และเพื่อประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน สามารถสร้างผู้ประกอบการการท่องเที่ยววิถีชาวนา โดยมีส่วนร่วมของชุมชน และสามารถจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ่่ยกระดับเป็นชุมชนตัวอย่างการท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมสู่การจัดการท่องเที่ยววิถีชาวนาพัทลุงอย่างยั่งยืน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics