นายก อบจ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ปี2561

Spread the love

นายก อบจ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 22 มิ.ย. 61 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 โดยสำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับมูลนิธิ พลตำรวจเอก เภา สารสิน ในการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปินที่มีจิตอาสา สละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภทจำนวน 193 ราย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นับแต่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้ายยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา ในปี 2561 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งการน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดลดลง

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามยาเสพติดก็ตาม แต่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน หรือชุมชนต่าง ๆ ที่เราจัดให้มีการสัมมนาอบรมเข้าค่าย ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด และทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปพูดในที่สาธารณะ จะชี้ให้เห็นถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติดด้วย ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปราบปรามอย่างเดียว คงไม่สำเร็จหากเรายังไม่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และทำให้ชุมชนทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดที่กำลังรุกคืบเข้ามาในหมู่บ้าน ในชุมชนอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีบทบาทอย่างมาก ในการผนึกกำลังร่วมกันดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และคาดว่าจะสามารถที่ยับยั้งในการระบาด ของยาเสพติดได้ในระยะยาวต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว/สวท.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics