สงขลามอบโล่รางวัล การประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

Spread the love

จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัล การประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561

              วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม  โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย อำเภอคลองหอยโข่งรางวัลชนะเลิศอันดับได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อใหม่ อำเภอสทิงพระ

              สำหรับการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพการประกอบการให้เกิดความมั่นคงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ. ศ. 2548 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานภาคีได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุข

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics