มทร. ศรีวิชัย – เชฟรอน เดินเครื่อง “TVET Hub ศรีวิชัย” เฟสสอง

Spread the love

มทร. ศรีวิชัย – เชฟรอน เดินเครื่อง “TVET Hub ศรีวิชัย” เฟสสอง

ตั้งเป้าศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านปิโตรเลียมป้อนอุตฯ พลังงานภาคใต้

 

มทร.ศรีวิชัย ผนึก Chevron Enjoy Science เดินเครื่องสร้างเครือข่ายพัฒนาอาชีวะภาคใต้ เฟสสองครอบคลุม 12 วิทยาลัยเทคนิค ชูธง “TVET Hub ศรีวิชัย” ศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน รองรับความต้องการอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มทร.ศรีวิชัย) เปิดเผยว่า จากปี 2560 ที่ผ่านมา มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกับโครงการChevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย” (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya) เพื่อยกระดับพัฒนาครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพในภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมกับTVET Hub ศรีวิชัย แล้ว แห่ง และปีนี้ขยายความร่วมมือเฟสสองกับวิทยาลัยเทคนิคอีก 7 แห่ง

สำหรับวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่งที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูลวิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทำให้ครอบคลุมเครือข่ายครบ 12แห่งตามเป้าหมาย

โดย มทร.ศรีวิชัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวศึกษาในภาคใต้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม โดยครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้

“เป้าหมายของ TVET Hub ศรีวิชัย คือเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรสายอาชีพให้ภาคใต้ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนให้มีความรู้และทักษะทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล และตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดการอบรมด้าน STEM for TVET ให้ครูอาชีวศึกษาในเครือข่ายไปแล้ว 37 ราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อปรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าเมื่อครบ 3 ปี จะสามารถสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ” ผศ.ยงยุทธ กล่าว

 

 ชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า TVET Hub ศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่มุ่งเน้นพัฒนา คน” ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยขณะนี้จัดตั้ง ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ แล้วจำนวน จาก 6 แห่งทั่วประเทศตามเป้าหมาย ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักแต่ละพื้นที่ตามแนวทาง “รัฐร่วมเอกชน

            “เชฟรอนฯ คาดหวังว่า TVET Hub ศรีวิชัยแห่งนี้จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูอาชีวศึกษา     และการขาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงความต้องการให้กับภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นศักยภาพของ มทร.ศรีวิชัย ที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตครูช่าง ทั้งเป็นเพียงหนึ่งในสองสถาบันฯ ที่เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน” คุณชลิดากล่าว

การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามีผลสัมฤทธิ์น่าพอใจ โดยพบว่านักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคเครือข่าย ร้อยละ 66 สามารถทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ร้อยละ 84 ระบุว่า วิธีการสอนแบบใหม่ช่วยให้เกิดการทำความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น ร้อยละ 84 สามารถทำแบบฝึกหัดในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น และ ร้อยละ 88 มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นด้วย

“ปัจจุบันโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีความสำเร็จต่อเนื่องในทุกพื้นที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านอาชีวศึกษาที่สอดรับตามแนวนโยบายภาครัฐ และมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ แล้วกว่า 110,000 คน ทั้งคาดหวังว่าศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทั้ง 6 แห่งที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้าง “อาชีวะพันธุ์ใหม่”  ให้สำเร็จตามเป้าหมายภาครัฐได้อย่างแท้จริง

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics