มรภ.สงขลาเทียบเชิญอดีตอธิการฯ ‘ราชภัฏ’ แนะสูตรความสำเร็จ พัฒนามหา’ลัยยุค 4.0 

Spread the love


มรภ.สงขลา เทียบเชิญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ แนะแนวทางพัฒนายุค 4.0 ชี้สูตรสู่ความสำเร็จ จัดการศึกษาตามความต้ องการตลาดงาน วางแผนยุทธศาสตร์ตอบโจทย์สังคม พร้อมสร้างรายได้จากงานวิจัย ปลูกฝังคนรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรม  

            ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อดีตผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศราว 30 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนา มรภ.สงขลายุค 4.0 โดยมี ดร.วิชัย แข่งขัน อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ และ นายประเสริฐ ตันสกุล อดีตกรรมการสภา มรภ.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ปัญหาและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับบรรดาอดีตอธิการบดีผู้มี ความรู้ความสามารถด้านการสอนและการบริหาร ซึ่งจะทำให้คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สงขลา ทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้ จากการสัมมนา มากำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และในยุคไทยแลนด์ 4.0

              ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ผู้เข้าประชุมได้ชี้แนะถึงสูตรสู่ความสำเร็จ ประการแรก พันธกิจด้านการจัดการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้ จริง โดยคำนึงถึงศาสตร์ที่เหมาะกับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่อาศัยนวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์ มีการกำหนดแผนรับสมัครหรือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาจำเป็นโดยต้ องคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

             ประการที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัย เป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่ พร้อมไปด้วยศักยภาพการขับเคลื่อนเพื่อนำมาต่อยอดการพั ฒนาประเทศและงานวิจัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศและสามารถนำนวัตกรรม งานวิจัย มาผลิตและสร้างรายได้ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้องเน้นรายได้จากการวิจัยที่ สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่เชิงพาณิชย์

            ประการที่ 3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้ ความสำคัญกับการบริการทางวิชาการด้วยมิติต่างๆ จำเป็นต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้ ตามความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้ชุมชน ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษาในรั้ วมหาวิทยาลัย 

            ประการที่ 4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญในระดับต้นๆ เพราะปัจจุบันสังคมเปลี่ ยนแปลงไปมากจนทำให้คนรุ่นใหม่ลืมเลือนความเป็นไทย จึงควรให้ความสำคัญและทำให้ เยาวชนรุ่นหลังให้ความสำคัญกับความเป็นไทย และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics