จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Spread the love

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน

วันนี้ (25 ม.ค.61) ที่ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทําความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัตการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัด พร้อมการนำเสนอโครงการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 

 

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อไม่เหมาะสม และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 โดยการจัดตั้งโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมโครงการคุณธรรมที่พึงประสงค์ (รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยอบรมมารยาทไทย)โครงการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่และโครงการพัฒนาระบบสมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

สำหรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสงขลาในปีงบประมาณพ. ศ. 2560-2564 ตามแผนร่างยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์การบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบูรณะการบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts