จังหวัดสงขลา ประชุมโครงการ ขับเคลื่อนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2561

Spread the love

วันนี้ (19 ม.ค.61) ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กรคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในระดับพื้นที่คือการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่หรือตามประเภทความพิการหรือให้บริการคนพิการเป็นการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการประชุมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะนำความรู้ความเข้าใจ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 
 
       นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีจำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการทั้งสิ้น 28,887 คน โดยแบ่งเป็นประเภทความพิการได้แก่ พิการทางการมองเห็นจำนวน 1,814 คน, พิการทางการได้ยิน จำนวน 6,290 คน, พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว จำนวน 12,918 คน, พิการทางจิตและพฤติกรรม จำนวน 2,037 คน, พิการทางสติปัญญา จำนวน 2,227 คน, พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 600 คน, พิการทางออทิสติกจำนวน 168 คน และพิการซ้ำซ้อน จำนวน 2,833 คน ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน การเดินทางติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆที่พึงจะได้รับค่อนข้างลำบาก มีความไม่สะดวก รวมทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550
 
        ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีหน้าที่เพื่อจัดบริการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเรื่องการจัดบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ , การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลรวมทั้งจัดหางาน กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความต้องการ จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลรวมทั้งด้านจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นทางการอาชีพ, การฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการเพื่อให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบากให้สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการตามสิทธิได้รับ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics