แถลงข่าวการส่งมอบข้อมูลสรุปโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

Spread the love

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    นายกวิศพงษ์   สิริธนนนท์สกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงบขลา ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สมาคมอสังหาริมทรัพย่ สมาคมโรงแรมสงขลา-หาดใหญ่ ร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชน แถลงข่าว การส่งมอบข้อมูลสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการศึกษาทางด้านวิชาการ หลังจากรับฟังข้อมูลทั้งสองด้าน คือ ข้อมูลความจำเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา และ ฝ่ายคัดค้านการก่อสร้าง โดยได้ไปมอบหนังสือให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลา เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องข้อกังวลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ความจริง ทีละประเด็น โดยเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานจากนักวิชาการต่างๆ ที่มีความเป็นกลาง ชึ่งมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมด้วย ใช้เวลาศึกษา 3 เดือน โดยข้อกังวลมี 3 เรื่อง ได้แก่

1.ในภาคใต้มีไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่

2.มลภาวะ ต่างๆเช่น น้ำที่สูบไปใช้ในโรงไฟฟ้า และปล่อยออกมาในทะเล จะมีสารปนเปื้อนอะไรบ้าง ระบบนิเวศในทะเลจะเป็นอย่างไร ประมงชายฝั่งจะกระทบอย่างไร ท่าเทียบเรือจะส่งผลอย่างไรบ้าง

3.การย้ายบ้าน 180 ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่จะชดเชยอย่างไร จะไปอยู่ที่ไหน ซึ่งหลังจากการดำเนินการได้ผลออกมาอย่างไร ทางหอการค้าจะนำข้อมูลไปพูดคุยกับแต่ละฝ่ายให้เข้าใจ
ส่วนในมุมมองของภาคเอกชนนั้น เห็นด้วยกับการมีโรงไฟฟ้า แต่จะสร้างด้วยเชื้อเพลิงอะไร ก็ต้องพิจารณากันว่าใช้ อะไร จะเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราควรร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อเป็นตัวกลาง ให้ได้ข้อสรุป ข้อกังวลต่างๆจะได้หมดไป การตัดสินใจวันนี้ ก็เพื่ออนาคต อีก 20 ปีข้างหน้า ต้องไม่เอาเปรียบประชาชน ทำเพื่อประโยชน์คนสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts