มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย ทำงานเพื่อชุมชน  ผนึกพันธมิตรร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ ‘สตูล-สงขลา-พัทลุง

Spread the love

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย ทำงานเพื่อชุมชน 
ผนึกพันธมิตร
ร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ สตูล-สงขลา-พัทลุง

            มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย เร่งขับเคลื่อนงานเพื่อท้องถิ่น จับมือหน่วยงานพันธมิตรร่วมทำแผนพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าบริการวิชาการปี 61 ดูแลพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 3 จังหวัด สตูล-สงขลา-พัทลุง

                ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สตูล เพื่อตอบสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีแรกจะมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี ร่วมกับชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1. บ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู 2. บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู 3. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 4. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 5. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 6. ม.4 (บ้านตะโละใส) ต.ปากน้ำ อ.ละงู และ 7. ม.3 (บ้านเกาะยวน) ต.ละงู อ.ละงู โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ในประเด็น 1. การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล 2. การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                ดร.บรรจง กล่าว นอกจากนั้น สถาบันวิจัยฯ ยังเดินทางไปหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพัฒนาชุมชน จ.พัทลุง ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 2. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 3. บ้านหนองหนุน ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 4. บ้านเกาะทองสมใหม่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ 5. บ้านโพธิ์ (บ้านหัวพรุ) ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าทุกพื้นที่ควรเน้น เรื่องความมั่นคงของฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือ พืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

                สำหรับรูปแบบการดำเนินงานต่อจากนี้ มรภ.สงขลา จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ขณะเดียวกันทาง จ.สตูล และ พัทลุง โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ตลอดจนพิจารณาเสนอลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมอบหมายให้ มรภ.สงขลา จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินดำเนินงาน จัดส่งไปยังจังหวัด (เรียนผู้ว่าราชการฯ) เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะได้ดำเนินงานประสานพื้นที่ต่อไป

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายอันมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ตามติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 2. ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 3. อ.ควนโดน จ.สตูล พื้นที่สนองพระบรมราโชบายฯ จำนวน 5 พื้นที่    ได้แก่ 1. ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2.บ้านเกาะยวน (ม.3) ต.ละงู และ บ้านตะโละใส (ม.4) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 3. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 4. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และ 5.โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้น จ.สงขลา 3 โรงเรียน (ร.ร.บ้านป่าโอน ม.6 ต.เทพา อ.เทพา,ร.ร.บ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพาร.ร.บ้านคูนายสังข์ ม.6 ต.แค อ.จะนะ) 

พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นจ.สงขลา ได้แก่ 1. บ้านท่าพรุ ม.1 ต.เทพา อ.เทพา 2. บ้านท่าดี ม. 4 ต.เทพา 3. บ้านปากบาง ม.7 ต.เทพา 4. บ้านควนเจดีย์ ม.6 ต.ลำไพล อ.เทพา 5. บ้านหวยลาด ม.2 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ 6. บ้านใต้ ม.10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง สำหรับ จ.สตูล ได้แก่ 1. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 2. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 3. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 4. ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู 5. ม. 3 ต.ละงู อ.ละงู และ จ.พัทลุง ได้แก่ 1. ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 2. ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 3. บ้านหัวพรุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics