มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Spread the love

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เทียบเชิญวิทยากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ่ายทอดความรู้แก่คณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. ในพื้นที่ภาคใต้

มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ อาคาร 2 มรภ.สงขลา โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายสุพร เกื้อพิทักษ์ เจ้าหน้าที่การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายให้ความรู้กับคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มรภ.สงขลา

ดร.นราวดี บัวขวัญ กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 7 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) ภายใต้ 8 กิจกรรม 3 กรอบการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. โดยได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน นักวิชาการ หน่วยงานระดับท้องถิ่น รวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วมการเข้าประชุมร่วมกับสถาบันเครือข่ายเพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค และนำมาถ่ายทอดแก่หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยประสานงาน อพ.สธ. ในการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเป็นหน่วยข้อมูล 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเขตภาคใต้ (เครือข่าย C อพ.สธ.-ภาคใต้) โดยผู้เข้าร่วมปะชุมได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนการทำงานต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics