ก.พ. เปิดหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

Spread the love

วันนี้ (19 ธ.ค. 60ที่โรงแรมบี พี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลานางชุติมา  หาญเจริญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสงขลาใสสะอาด โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นางชุติมา  หาญเจริญ รองเลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุล เพื่อปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคงได้นั้น ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน จะต้องมีพันธกิจร่วมกัน คือส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง บูรณาการ สร้างจิตสำนึก และรับผิดชอบร่วมกัน อีกทั้งวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อจริยธรรมข้าราชการสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงเสริมสร้างความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นตัวอย่างที่ดี 
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับกลไกต่างๆ ในจังหวัด ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถนำแนวคิดไปใช้และขยายผลต่อได้ และจะเป็นอีกพลังหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังเป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่า จังหวัดสงขลาเอาจริงเอาจัง และพร้อมที่จะร่วมเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts