มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”

มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”

ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่อง: รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้”

มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้” หวังเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม

มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”
มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน” มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวต้อนรับในฐานะหน่วยจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย มรภ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมขบวนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง เพื่อร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566

มรภ.สงขลา จัดทดสอบการท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟเชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน”

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคใต้ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถไฟ ที่มีสถานีรถไฟสำคัญ ๆ อยู่หลายจุด เช่น สถานีชุมทางทุ่งสง สถานีรถไฟวัดธาตุน้อย สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เป็นต้น

การเดินทางโดยรถไฟมายังพื้นที่นครศรีธรรมราช สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ได้มากมาย รวมไปถึงยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา เป็นต้น โดยการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเป็นที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจลงสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยให้ทุน บพข. ในประเด็นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่องสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง ซึ่งการดำเนินโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การพัฒนาและออกแบบเส้นทาง รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ เพื่อให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ภาคใต้

การขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับการท่องเที่ยวของพื้นที่และภาพรวมของประเทศไทย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics