การประชุมผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่เชื่อมโยง 

Spread the love

 

วันที่ 12 ตุลาคม  2560   ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 2 ชั้น 3 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ ่ สงขลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง  ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจคณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)      ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)     ร่วมกันจัดการประชุมผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่เชื่อมโยง  โดยเชิญนายบัวยัญ  สุวรรณมณี  นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 1     นายนายนิวัฒน์  จิรวิชญ    คุณรดา  จิรานนท์  คุณเขมชนิดาภา  ฤทธิกาญจน์  และคุณอภัย  ่คงมานนท์   

        ทั้งนี้การจัดประชุมกลุ่ม  ประกอบไปด้วย บริษัทนำเที่ยว เจ้าของ ผู้จัดการ บุคลากร และมัคคุเทศก์ จำนวน 40 ท่าน    สำหรับการให้บริการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมโยงประกอบด้วยจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุงและนครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงรับฟังปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันหาทางแก้ปัญหา เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเป็นรายงานวิจัยในการนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics