มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ
Spread the love

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

 

งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา หารือร่วมกับบริษัท สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อน ผลักดัน สนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาพิการ เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ในโอกาสเดินทางมาร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งนักศึกษาพิการเข้ารับการฝึกงาน และการจ้างงานนักศึกษาพิการเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการได้รับทราบข้อมูลของทางบริษัทฯ สำหรับเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

โอกาสนี้ ตัวแทนจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะต่าง ๆ ของ มรภ.สงขลา ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บุคลากรงานการศึกษาพิเศษและนักศึกษาพิการแต่ละคณะ เพื่อนำข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ผลักดัน และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาพิการของ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ วางแนวทางขับเคลื่อนจ้างงานนักศึกษาพิการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สาขาหาดใหญ่) ได้เคยหารือร่วมกับผู้บริหาร มรภ.สงขลา และคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการวางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมกับบริษัท สยามมิชลินฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ความต้องการของทางบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics