ศอ.บต. เตรียมดัน…วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ

ศอ.บต. เตรียมดัน...วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ
Spread the love

ศอ.บต. เตรียมดัน…วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ เข้า กพต. 27 ก.พ. 66 นี้

หวังสร้างความเท่าเทียมทุกเชื้อชาติ ศาสนา ตามวิถีพหุฯชายแดนใต้

ศอ.บต. เตรียมดัน...วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่ลักษณะพิเศษมีความหลากหลายทางด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และชาวไทย เชื้อสายจีน โดยมีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างแต่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ดีตลอดมาประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 ศอ.บต. มีอำนาจหน้าที่ “ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมถึงการลดการผูกขาดทางวัฒนธรรม หรือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ศอ.บต. จึงได้มีนโยบายการส่งเสริมให้เกิดยอมรับและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์วัฒนธรรม สนับสนุนให้มีวันหยุดสำหรับประชาชนในแต่ละภาคส่วน อาทิ วันหยุดในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอิดิ๊ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน ตั้งแต่ปี 2556 ตามมติครม. ให้เป็นวันหยุดของประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. เตรียมดัน...วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ
ศอ.บต. เตรียมดัน...วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ

สำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันสารทเดือนสิบที่จะต้องประกอบศาสนกิจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จึงได้มีข้อเสนอเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง ให้ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้มีเวลาในการไปประกอบศาสนกิจและสร้างความเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นกับภาคส่วนอื่นๆ โดยที่ผ่านมาเป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานในการประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งผลักดันและสนับสนุนให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนในทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ไปประกอบศาสนกิจตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต. จึงได้มีการขอความเห็นชอบหลักการโดยกำหนด ให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการประจำปีเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และมอบหมาย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ศอ.บต. เตรียมดัน...วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการ

อย่างไรก็ตามวันสารทเดือนสิบ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะต้องแสดงความกตัญญูกตเวที โดยการนำอาหารไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics