มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา”

มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา”
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา
เพิ่มพูนทักษะบูรณาการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนในท้องถิ่น

มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา”

                คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา” เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ บูรณาการจัดการเรียนการสอน ควบคู่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนาการให้กับผู้เรียนในท้องถิ่น

มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา” มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา”

ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น แนวทางการรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1618 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจรินทร์ ชาติรุ่ง อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ารับการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการปฏิบัติเครื่องสายสากลเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง การเรียบเรียงเพลงสำหรับวงเครื่องสายสากล ตลอดจนเทคนิควิธีการและแนวทางการรวมวงเครื่องสายสากลในระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น และภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม ผศ.วิชัย มีศรี และ ผศ.อติพล อนุกูล อาจารย์สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ การบริการวิชาการถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทางด้านการผลิตครูและบุคคลากรทางการศึกษาของภาคใต้ ประกอบกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายด้านการบริการความรู้และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การบริการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังจะเป็นประสบการณ์ตรงในการพัฒนาทั้งบุคลากรของ มรภ.สงขลา นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยอีกด้วย

มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา”

ด้าน ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนงานและการประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การบรรเลงดนตรีในรูปแบบรวมวงไม่ว่าจะเป็นรวมวงขนาดเล็กหรือ small chamber-music groups หรือรวมวงขนาดใหญ่ มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยพัฒนาเทคนิคการเล่นดนตรีของผู้บรรเลง ตัวอย่างพื้นฐานของวงดนตรีประเภทนี้คือ String Ensemble (การรวมวงเครื่องสายสากล) แลรี่ ซึ่ง ดอริส นักดนตรีศึกษาชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า การบรรเลงดนตรีในรูปแบบการรวมวงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ในวงจะสามารถฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในหลายแง่มุม ที่สำคัญที่สุดเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คุณภาพเสียง (tone quality) ความแม่นยำของเสียง (intonation) เทคนิคการบรรเลง และทักษะการรวมวง ก็สามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดีจากขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านการบรรเลงในรูปแบบการรวมวง

                การศึกษาเทคนิคทางด้านการปฏิบัติเครื่องสายสากลเบื้องต้น บทเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงเครื่องสายเบื้องต้น และการรวมวงเครื่องสายสากลเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจหรือกำลังทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนรวมวงเครื่องสายสากลอยู่ เพี่อจะนำเอาองค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการรวมวงเครื่องสายสากลที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและคุณภาพที่ดีมีความสุขให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นต่อไป

มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และครูมัธยมศึกษา”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment