ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร

ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร
Spread the love

ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร

ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร

วันที่ 15 กันยายน 2565  นายอำนวย  ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะฯ เจ้าหน้าที่ศอ.บต. พบปะประธานคณะกรรมาธิการท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย ดาโต๊ะ ตัน เต๋อ เฉิ่ง (Datuk Tan Teik Cheng) เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาในอนาคตร่วมกัน

ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร

สำหรับท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นท่าเรือน้ำลึกเมืองท่าภายในรัฐมาเลเซียของปีนังที่คึกคักที่สุดใน 3 ท่า ของประเทศมาเลเซีย ในการขนส่งสินค้า โดยมีความยาว 400 เมตรสามารถบรรจุผู้โดยสาร 4,000/ลำ ความจุ 90,000 ตัน โดยมีแผนพัฒนาเป็นท่าเรือปลอดมลภาวะ หรือ Green Port ในปี ค.ศ. 2050 ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าโดยส่วนใหญ่ของท่าเรือแห่งนี้เป็นสินค้าที่มาจากภาคใต้ของไทยกว่า 40% อาทิ สินค้าแปรรูป เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร ศอ.บต.หารือท่าเรือปีนังมาเลเซีย เตรียมผลักดันสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ เป็นสินค้าเขตปลอดอากร

นอกจากนี้ในส่วนของศอ.บต. ได้นำเสนอถึงมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมีมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าว เพื่อจูงใจผู้ประกอบการกิจการในพื้นที่และกระตุ้นให้มีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม มาตรการด้านการเงิน มาตรการด้านประกันภัย และมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วย อีกทั้งยังขอความร่วมมือในการผลักดันให้การขนส่งสินค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านทางท่าเรือปีนัง ให้ได้รับสิทธิประโยชน์รูปแบบของเขตปลอดอากร (Free Zone)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment