บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้ว เช็กทุกขั้นตอน ครบจบที่นี่

Spread the love

 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ เริ่ม 5 ก.ย. 65 ส่องคุณสมบัติ ช่องทางลงทะเบียน และสิทธิประโยชน์บัตรคนจน ครบจบที่นี่
 
 
 
           วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นวันแรก สำหรับการเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยกระทรวงการคลัง กำหนดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
 

เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ สำหรับคนมีบัตร – คนไม่เคยมีบัตร

1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่

          – หากรอบใหม่ลงทะเบียนผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
          – หากลงทะเบียนไม่ผ่าน ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้ จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 25652. ผู้ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
          – หากรอบใหม่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการเป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดเท่านั้น)

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 
1.ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของรัฐ คลิกที่นี่ หรือ คลิกอีกช่องทาง (คลิก)
2.ช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
 
           – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
           – ธนาคารออมสิน
           – ธนาคารกรุงไทย
           – สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
           – ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
           – สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

           * รวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุดทั่วประเทศ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

วิธีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

           – เข้าไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
           – จากนั้นเลือกปุ่ม “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”
           – คลิกคำว่า “เริ่มลงทะเบียน” กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”
           – กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด และเลข laser หลังบัตร
           – กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน ได้แก่ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว (หากมีครอบครัว ต้องกรอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัว) อาชีพ รายได้ และหนี้สิน
           – ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”
           – ผู้ลงทะเบียนที่โสด/ไม่มีครอบครัว กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียน เพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียน โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน

           – ผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว มีคู่สมรส (สามีหรือภรรยาที่จดทะเบียนสมรส) และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลของกรมการปกครอง (แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม) เมื่อกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์สำเร็จ จะต้องเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก เพื่อไปยื่นเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน ทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ถึงจะถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน (หากไม่ได้เดินทางไปยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ)

วิธีลงทะเบียนผ่าน 7 หน่วยงาน

 

           – ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน
 
           – ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตร พร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตร ไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
 
           – หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน
 

           – ทั้งนี้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

วิธีลงทะเบียนให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

           – สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอ งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ สำหรับ หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ (คลิก) หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 
            – เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งโดยกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 

            – จะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ รายละเอียด

 

          – สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 
          – ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 
          – รายได้ ถ้าเป็นบุคคล รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเป็นครอบครัว เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท
 
          – ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
 
          – จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร, ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่, ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
 
          – ไม่มีบัตรเครดิต
 

          – ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น

 

          – ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 
          – ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 
          – ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 
          – เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 
          – เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
 
          – เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 
          – เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้
 

          – ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                                                                                                              ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางกรุงเทพธุรกิจ, กระปุก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts