กกท.ภาค4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการนวดประยุกษ์ทางการกีฬา

กกท.ภาค4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่องการนวดประยุกษ์ทางการกีฬา
Spread the love

วันจ้นทร์ที่ 4 กรกฏาคม  2565 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   ด้วยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง การนวดประยุกต์ทางการกีฬา   

โดยมีนายประสงค์  บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพรรณภพ  อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค4 นายพิพัฒน์  เสนาพิทักษ์คุณ  ที่ปรึกษาอำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 4 นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส  นายอัคคะไกร  มหาศรี  นายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่  และนายประทีป  แก้วประสิทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศา บริษัทหาดทิพย์ จำกัด  นางสาวกมษา  ซื่อสกุลไพศาล หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค  ร่วมพิธี

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง การนวดประยุกต์ทางการกีฬา ในครั้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาประจำภาคและจังหวัด บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (งบกองทุนฯ) ผู้วฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และผู้สนใจ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติในภูิภาคภาคใต้ ให้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของภาคใต้ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬาของชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมาจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้ จังหวัดละ 3 คน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสำนักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน  โดยอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ห้องศิริน ชั้น 10 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics