ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
Spread the love

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

      คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จับมือศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัดอบรม พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2565  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา

     โดยมี นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ และคณะ ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts