รักษาการอธิการบดีคนใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ“เปิดพื้นที่ความรู้ร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”

รักษาการอธิการบดีคนใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ“เปิดพื้นที่ความรู้ร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”
Spread the love

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการอธิการบดีคนใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศ“เปิดพื้นที่ความรู้ร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”

             สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565  มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์   จิตรนิรัตน์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และให้ดำรงตำแหน่งรักษาแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
รักษาการอธิการบดีคนใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ“เปิดพื้นที่ความรู้ร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”
             จากประสบการณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ที่เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา,รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบทบาทในฐานะนักวิชาการทำงานร่วมกับชุมชนในหลายมิติมาอย่างยาวนาน และจากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเข้าสู่สังคมดิจิทัล
รักษาการอธิการบดีคนใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ“เปิดพื้นที่ความรู้ร่วมสร้างหมุดหมายใหม่ พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม”
 
             และที่สำคัญคือสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำมาซึ่งพลวัตและพลัง “การทบทวนโลกาภิวัตน์” (Rewiring Globalization) “โลกาภิวัตน์ที่ลดลง” (Deglobalization) มีการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ใหม่ของความเป็นรัฐชาติ/ท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization) ที่เข้มข้นเด่นชัด เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ได้นำมาเสนอวิสัยทัศน์“The University of Glocalization”ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพื้นที่ของการเชื่อมต่อความรู้ การสานพลังระหว่างท้องถิ่น และความเป็นสากล หรือโลกาภิวัฒน์
       รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวว่าจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนที่เข้มแข็งเพื่อท้องถิ่นและเพื่อสังคม ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสังคมและเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) การบริหารเพื่อขับเคลื่อนและมุ่งสู่ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 หมุดหมาย คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2) สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
4) พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น  และ
6.) มีบริหารจัดการที่เป็นระบบเลิศ

       รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า“มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากสถานการณ์ภายใน-ภายนอก และถูกคาดหวังจากสังคม ผมจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมจากชุมชนทุกมิติ  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในแพลตฟอร์มใหม่ๆ  การแก้ไขปัญหาสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้(Lost Generation) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเชื่อมโยงกับสังคมบนฐานภูมิปัญญา  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างภาคีความร่วมมือที่หลากหลายทุกระดับ”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment