นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote
Spread the love

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ

คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote

        มรภ.สงขลา สุดปลื้ม  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรโชว์ผลงานแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ  เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ  ครั้งที่ 7 กวาด 11 รางวัล 1 Popular Vote มากที่สุดจากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมแข่งขัน

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ  คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote

         ดร.มงคล  เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ตนพร้อมด้วย รศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมงานปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลปรากฏว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ถึง 11 รางวัล และ Popular Vote 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง 4 รางวัล และ รางวัล Popular Vote 1 รางวัล   ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลมากที่สุดจากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย  สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรราชภัฏในครั้งนี้

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ  คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote

         สำหรับรายละเอียดรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล  

1. การตอบปัญหาวิชาการพืชศาสตร์ นายอานนท์ คล้ายจินดา และ นางสาวจารุวรรณ ฤทธิรุตม์ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน

2. การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง” นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

3. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ นายธนชัยจงภักดี และ นายพลกฤต อินทมณี ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

4. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร นางสาววิลาวัณย์ เกื้อกูล และ นางสาวซัลซะบีล กอเซ็ง ควบคุมทีมโดย ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา

5. การแข่งขันการประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ นางสาวณัฏฐธิดา บินล่าเต๊ะ นายยศกร บุญมา และ นางสาวชุติมา บุญวรรโณ ควบคุมทีมโดย  ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล 

1. การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร นายทิตย์ธิพงศ์ ประเสริฐศิลป์ และ นางสาวอรทัย อินแก้ว ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

2. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ นายทนงสิทธิ์ อนุศาสนี และ นายกฤษณะ เพ็งทอง ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 4 รางวัล 

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล นายอดิศร พุทธศรี และ นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว ควบคุมทีมโดย อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง

2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวโซเฟีย หวาหาบ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื้อสุวรรณ ควบคุมทีมโดย ผศ.สบาย ตันไทย

3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร นางสาวชญานิษฐ์ เจริญศร และ นางสาวจุฑามาศ อิสสระ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์

4. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ นายวงศธร เซ่งลอยเลื่อน และ นายธีรภัทร์ จันทร์เดิม ควบคุมทีมโดย ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง

รางวัล Popular Vote การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง” นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ  คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote

                ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-11 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเจ้าภาพร่วมในการจัดแข่งขันแต่ละรายการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยตนได้มอบหมายให้ทีมคณาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการแข่งขันแต่ละรายการ เพื่อให้การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย

              รศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ตนและทีมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร (ด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร) การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร การประกวดแผนธุรกิจเกษตร การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษ/โครงงานสหกิจศึกษา (สาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร) การแข่งขันนวัตกรรมด้านอาหาร และ การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร ร้องเพลงลูกทุ่ง” 

               ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดเตรียมงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบออนไลน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งตนได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหา ตรวจสอบ และติดตั้งระบบการนำส่งสัญญาณ ห้องบันทึก การประสานงานและอื่น ๆ ให้พร้อมใช้งานสำหรับการแข่งขัน นำทีมโดย นางวริษฐา ตันติพงศ์ นางสมจิต ปาละพัน นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์ นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา นายณัฐพล ราชูภิมนต์ และ ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู ซึ่งทีมงานได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมให้สามารถร่วมงานแข่งขันประเภทต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

              โอกาสเดียวกันนี้ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ได้ร่วมมอบธงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ปีถัดไป พร้อมทั้งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ให้แก่คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งประธานคนต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment