มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  
Spread the love

มรภ.สงขลา ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”

ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย  พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

มรภ.สงขลา จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching” ตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมผสานความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษาเครือข่าย ร่วมปั้นบัณฑิตคุณภาพ

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro. Coach) ณ ห้องเรียนรวม 66-511 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ว่า โครงการดังกล่าวจัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา สู่เส้นทางการเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นโค้ชหรือวิทยากร ตลอดจนประยุกต์ทักษะสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นที่ปรึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและประกวดแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และรูปแบบปกติ

ทั้งนี้ ผลการประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ ปรากฏว่า

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรรธนัย อธิภัทรพงศ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวภัทรมน ผกามาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกลักษณ์ รสจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลชมเชย นางสาวนิชาภา หวันกะมา และ นายณัฐวุฒิ พรมโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”  

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้เชิญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปฐกถาหัวข้อ เส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ ภญ.อายุรภา ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร.พงศ์ปณต พัสระ กรรมการผู้จัดการฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ “Train the Trainer” โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และยังเป็นการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายนอก นอกจากนั้น ยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ให้มีกิจกรรมร่วมกันและมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts