มรภ.สงขลา ติวเข้ม(SDGs) ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มรภ.สงขลา ติวเข้ม(SDGs) ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Spread the love

มรภ.สงขลา ติวเข้ม บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”
หนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มรภ.สงขลา จัดอบรม บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ในรูปแบบออนไลน์ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายใน ตั้งเป้านำไปปรับใช้กับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงาน ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มรภ.สงขลา ติวเข้ม(SDGs)  ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ผ่านระบบโปรแกรมซูม (Zoom Video Communications) ว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย จากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Centre for SDG Research and Support (SDG Move) บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารจากคณะ สำนัก สถาบัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน จำนวน 233 คน สามารถนำ SDGs ไปพัฒนาเชื่อมโยงกับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รับทราบนโยบายการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่มีภารกิจรับผิดชอบในการขับเคลื่อน SDGs

มรภ.สงขลา ติวเข้ม(SDGs)  ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ผศ.ดร.วีระชัย กล่าวว่า การดำเนินการตาม SDGs ถือเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดีในการวางแผนและเตรียมตัวเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ มรภ.สงขลา กำลังจะดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระยะที่ 2 จากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.สงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยแผนดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs เพื่อสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมายได้

มรภ.สงขลา ติวเข้ม(SDGs)  ปูทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts