ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างครบวงจร

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างครบวงจร
Spread the love

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา
ช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างครบวงจร
จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นประขาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รับนำข้อห่วงกังวลทั้งหมด

ไปพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและลตผลกระทบอย่างเข้มงวด

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างครบวงจร

          วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  นายวรณัฏฐ์  หนูรอต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงชลา  เป็นประธานในเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอย   โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประมูลในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้รับฟังการกล่าวรายงานจากนายรอเช็ง ไหรเจริญ. นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ว่าที่ผ่านมาสถานที่กำจัดชยะของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งอยู่ที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ใกล้เต็มความสามารถในการรองรับขยะแล้ว

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างครบวงจร

         ทาง อบจ.สงขลา จึงได้ดำเนินการศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะในจังหวัดสงขลาอย่างครบวงจร เพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน และได้เปิดประมูลคัดเลือกบริษัทที่มาเป็นผู้ดำเนินการจัดการดังกล่าว

         โดยในวันนี้ บริษัท ทีพี่ไอ โพลีนฯ ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นจากประซาชนและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) สำหรับนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ มั่นใจ โครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างครบวงจร

          นายวรณัฏฐ์ ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะโดยการนำมาเผาและนำความร้อนไปผลิตไฟฟ้าเป็นแนวทางการจัดการขยะที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการดำเนินแล้วทั้งต่างประเทศและในประเทศ แต่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นควรเน้นในส่วนของการกำกับดูแลการประกอบกิจการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

         การรับฟังความเห็นดังกล่าวเริ่่มจากบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจมันท์จำกัด ได้นำเสนอ รายละเอียดความเป็นมา ข้อมูลของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว จากนั้นก็เป็นการตอบข้อชักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหารจากบริษัท ทีพืไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเวทีด้วย นำโดย นายอนุสรณ์ สมัยมาก ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนายชนะภัย พุ่มกุมาร วิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะแตัวทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ และหมู่ 10 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะที่อยู่ติดกันด้วย และจะมีการจัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับประซาชนที่อยู่รอบนอกโครงการแต่ยังอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ บางส่วนของตำบลเขารูปช้าง ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวง


         ที่ประชุม ได้มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งด้านน้ำเสีย ด้านการขนส่งขยะ ด้านการระบายน้ำ ตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจะมีหลายส่วนที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วย


         นายอนุสรณ์ฯ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ กล่าวว่า นอกจากการนำข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนที่ได้รับในวันนี้ ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว กระบวนการติดตามตรวจสอบก็จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใสด้วย ทั้งนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯเป็นหนึ่งในผู้นำในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งในเรื่องจำนวนโรงงานกำจัดขยะและ
ปริมาณขยะที่นำมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเป็นการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า(Waste to Energy) ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วย อันเป็นนโยบายการประกอบกิจการอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ตลอดมาอยู่แล้ว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment