จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก World Soil Day

        วันนี้ (15 ธ.ค. 64) ที่สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก World Soil Day เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ในครัวเรือนได้ โดยมี

นางสุขศิริ เสรีรักษ์ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมนุษย์จังหวัดสงขลา

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา

นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว

พร้อมด้วยส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก
         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) และสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น จำนวน 400,000 ต้น


         สำหรับจังหวัดสงขลา ได้กระจายพื้นที่การปลูกต้นไม้ให้ ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ บริเวณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสงขลา ที่พักอาศัยของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชนทั่วไป และพื้นที่สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันกำหนด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ และต้นพะยูง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts