มรภ.สงขลา ลงนาม เครือข่ายนักสื่อสาร สร้างหนังสั้น “อนาคต” รณรงค์งดเหล้า

มรภ.สงขลา ลงนาม เครือข่ายนักสื่อสาร สร้างหนังสั้น “อนาคต” รณรงค์งดเหล้า
Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน

หลักสูตรนิเทศฯ สร้างหนังสั้น อนาคต” รณรงค์งดเหล้า

มรภ.สงขลา ลงนาม เครือข่ายนักสื่อสาร  สร้างหนังสั้น “อนาคต” รณรงค์งดเหล้า 

คณะ วจก. มรภ.สงขลา ผนึกองค์กรพันธมิตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน เปิดเวทีนักศึกษาผลิตสื่อ หลักสูตรนิเทศฯ สร้างหนังสั้น อนาคต” รณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์

มรภ.สงขลา ลงนาม เครือข่ายนักสื่อสาร  สร้างหนังสั้น “อนาคต” รณรงค์งดเหล้า

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ผศ.ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมพิธีลงนาม

       ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน  ประกอบด้วย มรภ.พระนคร มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.เทพสตรี มรภ.รำไพพรรณี มรภ.สงขลา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.เชียงใหม่ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.อุดรธานี และ สถานีโทรทัศน์ไทยเคเบิลบรอดแคสติ้ง 37HD

       สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสถานการณ์โควิด นวัตกรรมสื่อสังคมและเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชน” ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการผลิตสื่อรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดื่มเหล้าของประชาชนไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้และสื่อสารรณรงค์ออกมาในรูปแบบคลิปวิดีโอ และนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเหล้า

ซึ่งผลงานของ มรภ.สงขลา ได้แก่ หนังสั้นเรื่อง อนาคต ผลิตโดยนักศีกษาชั้นปีที่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในนามทีม รุ่งสาง สมาชิกประกอบด้วย นายธนดล วุฒิวิศิษฏ์สกุล นายภูตะวัน เสน่ห์ภักดี และ นายณัฐพล เจือสนิท ควบคุมการผลิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศราณี เวศยาสิรินทร์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และ อ.ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts