มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี เปิดตัว “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” 

Spread the love

มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี

เปิดตัว ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล”  แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จ.สตูล

มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี  เปิดตัว “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” 

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เปิดตัว ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล”  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ชวนเครือข่ายร่วมเป็นจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคีฯ สืบสานประเพณีพื้นถิ่นภาคใต้ อนุรักษ์วิถีเกษตร สร้างคลังอาหารให้ชุมชน

มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี  เปิดตัว “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี ทุ่งใหญ่สารภีราชภัฏสงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมดำนาปักกล้าต้นข้าว และเปิดตัว ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ซึมซับวีถีชีวิตเกษตรกร และหันมาใช้วิธีการลงแขกในการทำการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างคลังอาหารของชุมชน และส่งเสริมความรักความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน

การจัดโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรสมัยใหม่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวดั้งเดิม และสืบสานประเพณีซอแรง ซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของภาคใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันเป็นจิตอาสาสืบสานประเพณีวิถีแบบเกษตรกร เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานวิทยาเขตสตูล ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” โดยได้ปรับพื้นที่ 13.50 ไร่ภายใน มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการเรียนรู้ และเพื่อจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แบบโคก หนอง นา เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเรียนรู้จากการลงมือทำ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีทักษะ และสร้างความมั่นใจสามารถนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้

มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี  เปิดตัว “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” 

มรภ.สงขลา ได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับพื้นที่และสร้างฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” นั้น ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบควบคู่กันไปเพื่อสร้างและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ช่วยเหลือ ประสานงาน และสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนและผู้สนใจมีความมุ่งมั่น เพื่อนำผลไปปฏิบัติสู่ความสำเร็จ โดยใช้กลยุทธ์ 1 อำเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เช่น โครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลายงามพาราวู๊ด สถานีพัฒนาที่ดินสตูล เป็นต้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts