พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๑) (สส ๒) มอบนโยบายภาค 9 สงขลา

Spread the love

วันนี้ (๑๙ ต.ค.๖๔) เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๑) (สส ๒) ได้เดินทางไปมอบนโยบายในการบริหารราชการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรรม (ปป ๑) และสืบสวนสอบสวน (สส ๒) โดยมี พล.ต.ท.นันทเดช  ย้อยนวล ผบช.ภ.๙ พร้อม รอง ผบช. และผบก.ในสังกัด รวมทั้ง ผบก.ศพฐ.๙ และรอง ผกก.ตำรวจท่องเที่ยว จว.สงขลา ให้การต้อนรับ

 

                   ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๑) (สส ๒) ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้

                   ๑. ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และภูมิใจในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามกรอบแนวทางการทำงานที่ผบ.ตร. ได้มอบไว้ในสาร ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

                   ๒. การทำงานด้านป้องกันอาชญากรรม ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ พล.ต.อ.รอย  อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (ปป) ได้มอบไว้ สำหรับการขับเคลื่อนงานฝ่ายป้องกันปราบปราม นั้น ให้ยึดหลักการบริหาร  ในเชิงยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายการทำงาน คือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การวัดผลในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การทำงานของตำรวจจะต้องคุ้มค่ากับภาษีประชาชน

                   ทุกสถานีตำรวจจะต้องกำจัดพื้นที่เสี่ยงภัยแก้ไขให้เป็นสถานที่ปลอดภัยให้ได้

                   สายตรวจจะต้องรับฟังเบาะแส และความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานต้องมีการประสานงานองค์กรส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด

                   จะต้องมีข้อมูลบุคคลที่เสี่ยงก่อเหตุอาชญากรรมให้ประสานเก็บข้อมูล ดีเอ็นเอ และลายพิมพ์นิ้วมือสิบนิ้วบุคคลพ้นโทษ อาจจะต้องประสานนายอำเภอขอข้อมูลอาวุธปืน นำมายิงเก็บตัวอย่างหัวกระสุน และปลอกกระสุนปืน ผู้กำกับหัวหน้าสถานีต้องควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

                   ในการปิดล้อมตรวจค้นต้องทำสม่ำเสมอ มีเป้าหมายที่มีคุณภาพ มีการเก็บดีเอ็นเอ สมาชิก  ทุกคนในบ้าน โดยให้ทำหนังสือสมัครใจยินยอมไว้ด้วย

                   การตั้งจุดตรวจจุดสกัด จะต้องมีแผนการทำงานที่เป็นระบบ มีการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำอย่าให้มีเหตุเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

                   ให้ ศพฐ.๙ เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดเก็บตัวอย่างหัวกระสุน และปลอกกระสุนปืนทุกกระบอกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย พล.ต.ต.สิทธิภูมิ  เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.๙ ยืนยันว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อให้มาตรการ “ลดเสียงปืนในภาคใต้นั้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

 

                   ๓. งานสืบสวนสอบสวน (สส ๒) ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. และพล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ให้รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในภาพรวม และงานทะเบียนประวัติอาชญากร

                   ในด้านการสืบสวนนั้น ขอให้ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ   เคารพในสิทธิมนุษยชน และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สังคมสงบ ผาสุก อย่างแท้จริง โดยจะต้องสะสางคดีค้างเก่าให้มีผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายให้จับกุมอย่างน้อยเดือนละ  ๕ % ของคดีค้างเก่าทั้งหมด

                   หัวหน้าสถานีตำรวจจะต้องขยัน และเอาใจใส่ กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์

                   ในด้านงานทะเบียนประวัติอาชญากร จะต้องจำแนกทะเบียนประวัติอาชญากรออกจากประวัติผู้ต้องหา โดยกรณีคดีถึงที่สุดแล้วให้รายงานผลให้ ตร. ทราบ เพื่อลบประวัติผู้ต้องหากรณีคดีสั่งไม่ฟ้อง หรือยกฟ้อง ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า ๑๐ ล้านคน จะต้องเร่งดำเนินแก้ไขในเรื่อง “ลบประวัติล้างความผิด”   กรณีที่สั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

                   ในด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวจะต้องเข้ามารับผิดชอบ  ในพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

                   เพื่อให้การขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป ๑) และงานสืบสวนสอบสวน (สส ๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๑) (สส ๒) จะประชุม VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts