จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี

จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี
Spread the love

���� จังหวัดสงขลาพิจารณาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ให้สอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี
 
 
�� เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากความร่วมมือในการเข้ารับการฉีดวัคซีนและการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในสังคม แบบ New Normal ของทั้งพี่น้องมุสลิมและพี่น้องชาวไทย ซึ่งร่วมกันตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการทั้งด้านสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำนักจุฬาราชมนตรีจึงพิจารณาเห็นควรผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แต่ละจังหวัดเข้าปรึกษาหารือเพื่อพิจารณากับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับประกาศของจุฬาราชมนตรี
 
จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี
 
�� โดยวันนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้เข้าปรึกษาหารือกับ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นพ.อุทิศศักดิ๋ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารจังหวัดสงขลา นำโดยนายศักดิ์กรียา บินสาแหละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และคณะเข้าร่วมหารือ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนตามประกาศของจุฬาราชมนตรี พร้อมร่วมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงไม่หมดไป จึงจำเป็นต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนา ควบคู่กับมาตรการที่เข้มงวดไปด้วย โดยมติการหารือจะเป็นอย่างไรจังหวัดสงขลาจะประกาศให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี จังหวัดสงขลาผ่อนปรนการปฏิบัติศาสนกิจ “การละหมาดญะมาอะ” ของจุฬาราชมนตรี
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts