เทศบาลนครสงขลา จับมือ 6 อปท. และร.พ.สงขลาเปิดศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด -19

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา จับมือ 6 อปท. และร.พ.สงขลาเปิดศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด -19

เทศบาลนครสงขลา จับมือ 6 อปท. และโรงพยาบาลสงขลา จัดตั้งศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด – 19 ในชุมชน อำเภอเมืองสงขลา (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามมาแล้ว อย่างน้อย 10 วัน มาพักรักษาตัวต่อให้ครบ 14 วัน ช่วยบริหารจัดการเตียงและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ประชาชนในชุมชนได้รับการรักษาและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครสงขลา จับมือ 6 อปท. และร.พ.สงขลาเปิดศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด -19
วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) ที่อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (สงขลาอควาเรียม) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา กำหนดพิธีเปิดศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด – 19 ในชุมชนอำเภอเมืองสงขลา และพิธีลงนามบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (สงขลาอควาเรียม) เป็นศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด – 19 ในชุมชนอำเภอเมืองสงขลา (Community Isolation) ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง เทศบาลตำบลเกาะแต้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามมาแล้ว อย่างน้อย 10 วัน มาพักรักษาตัวต่อให้ครบ 14 วัน เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเกิดจากการสัมผัสความเสี่ยงในครอบครัว ที่สำคัญช่วยบริหารจัดการเตียงและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ประชาชนในชุมชนได้รับการรักษาและดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มีแพทย์หญิงนิชาภา สวัสดิการนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายนรา บินดุเหล็ม รองนายกเทศมนตรีตำบลพะวง นายอุสมาน เอียดวารี รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว นายมานพ อุราภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง นายคำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ร่วมลงนามบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และมีนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นพยานในครั้งนี้

 


นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ยังคงมีตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างเต็มที่ ซึ่งในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา และในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา มีจำนวนผู้ติดโควิด-19 ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลสนามมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลกระทบกับอัตราการครองเตียง ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เทศบาลนครสงขลาจึงได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลสงขลา ในการปรับเปลี่ยนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (สงขลาอควาเรียม) เป็นศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด – 19 ในชุมชนอำเภอเมืองสงขลา หรือ (Community Isolation) ขอให้พี่น้องอำเภอเมืองสงขลาทุกคน เชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่ง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม เทศบาลนครสงขลาพร้อมจะผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็ว


สำหรับภายในศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด – 19 ในชุมชนอำเภอเมืองสงขลา มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนห้องพักชาย -หญิง ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง แบ่งเป็น ห้องพักชาย สามารถรองรับได้ จำนวน 60 เตียง และห้องพักหญิง รองรับได้ จำนวน 110 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนเตียงนอน จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 6 แห่ง ในการจัดหาชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย รวมถึงสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จำเป็นต่าง ๆ ซึ่งด้านงบประมาณของอาหารและเวชภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงขลา ในส่วนของทีมแพทย์ พยาบาลที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา ส่วนการรักษาความปลอดภัยนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เทศกิจ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts