เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
Spread the love

MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทำขึ้นระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกำหนดความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
1.1 ประสานความร่วมมือด้านนโยบาย และการปฏิบัติงานร่วมกัน ระดมทรัพยากร ทั้งบุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
1.2 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างทั่วถึง ณ ห้องรับรองเทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts