มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบโครงการวิจัยย่อย รองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบโครงการวิจัยย่อย รองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา
Spread the love

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบโครงการวิจัยย่อย รองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนวิจัย) และคณะวิจัย ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 1) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยที่ 3) และ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมส่งมอบโครงการวิจัย  ย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีและผู้รับมอบโครงการฯ พร้อมด้วย นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการกองช่าง นายสมชาย จันทรประทิน  อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากภาคประชาชน ร่วมรับมอบพื้นที่ต้นแบบสาธารณะ

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบโครงการวิจัยย่อย รองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา

ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบโครงการวิจัยย่อย รองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลา

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา และเหมาะสมกับการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมของคนสงขลาทุกช่วงอายุ ดำเนินการด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเทศบาลนครสงขลา ซึ่งคณะวิจัยได้นำแนวคิดการออกแบบพื้นที่ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งจากการจัดประชุมกลุ่ม เวทีเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่มย่อย รวมถึงการเข้าปรึกษาหารือกับทางเทศบาลนครสงขลาจนได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมตรงความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย

 ซึ่งภายในจะมีการผสมผสานอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ดึงดูดคนทุกช่วงวัย เช่น จักรยานปั่นออกกำลังกายพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้สำหรับสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทางเดินนวดเท้าเพื่อผู้สูงอายุ เกมแผนที่เรียนรู้สถานที่สำคัญเมืองสงขลา และภาพเพ้นท์สีบนพื้นของเด็ก ๆ นอกจากนี้ยังมีที่นั่งพักคอยสำหรับคนที่ต้องการนั่งพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากกิจกรรมออกกำลังกาย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เป็นเมืองที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน ภายใต้เมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่เทศบาลนครสงขลา    

   

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts