นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล โดยผลการคัดเลือกเป็นดังนี้ ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายธนพล บัวทอง, รองประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายเตื้อน ฆังคะสะเร, เลขานุการสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้แก่ นายฐากูร สุทธิคณะ. 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts