ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “
Spread the love

 

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของนักบริหารให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

        วันพุธที่  7 เมษายน 2564 สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน จชต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร“ พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกมิติ จชต.” โดยมี รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และเจ้าหน้าที่

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

            โดยกิจกรรมการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างผู้นำที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์โลก และสร้างเครือข่ายนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 123 คน ซึ่งเป็นนักบริหารในสายงานที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการปกครองและด้านความมั่นคง

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

            ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า วันนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. แก่ทีมผู้บริหาร จชต.เพื่อสร้างพลังให้เกิดสันติสุข ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้ทิศทางและนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือของทุกส่วนในการขับเคลื่อนพื้นที่ให้เกิดสันติสุดโดยเร็ว ร่วมทั้งยกระดับ องค์ความรู้ของนักบริหารให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เข้าใจนโยบายในการแก้ไข ปัญหาของรัฐบาล และสร้างเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการ

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

             เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกมิติ จชต.” หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. คือ จะต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการบูรณาการกับทุกส่วน ทั้งนี้ ศอ.บต.มีบทบาทหน้าที่คือหนุนเสริม เชื่อมโยง เร่งรัดกำกับดูแล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชน

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “
             ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา กิจกรรมกลุ่ม และการออกแบบ Project Idea โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักบริหารสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเกิดเครือข่ายนักบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานในเชิงบูรณาการต่อไป

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ “

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts