ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 
 
✅��ช่วงค่ำวันนี้ ( 26 ก.พ. 64) ที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒนา เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 พร้อมด้วยพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรี อาซาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปที่ต่างพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
✅��โดยจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรม คือ ความอดทน การละเว้นจากการทำบาป การไม่เบียดเบียนผู้อื่น เกิดความศรัทธาซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักโอวาทปาติโมกข์และรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง
 
✅��ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของวันมาฆบูชาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีฟัง จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ภายหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์เป็นการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา เดินเวียน 3 รอบ แล้วจึงนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปปักบูชาตามสถานที่ทางวัดจัดเตรียมไว้
 
✅��สำหรับวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมพระสาวก ซึ่งประกอบด้วยองค์ 4 ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แล้วส่งพระสาวกเหล่านั้นไปประกาศพระศาสนา คือ สอนศีลธรรมแก่ประชาชนตามแว่นแคว้นต่าง ๆ ซึ่งหลักคำสอนสรุปเป็นใจความสำคัญมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
����ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts