เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา (ส.ถ. 1/1) และให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผ.ถ. 1/1) ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลนครสงขลา จึงได้กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลา ณ ห้องงานสารบรรณ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) โทรศัพท์ 074-311015 ต่อ 152

โดยผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

สำหรับเขตการเลือกตั้งของเทศบาลนครสงขลา ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ออกเป็น 4 เขต ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เขตละ 6 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 94 หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ จดอ่าวไทย (กรมหลวงชุมพร)

2. ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย

3. ทิศตะวันตก

    3.1 จดทะเลสาบสงขลา

    3.2 จดถนนรามวิถี

    3.3 จดถนนราชดำเนินนอก

    3.4 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศ ตะวันตก (ถนนไทรบุรี)

4. ทิศใต้        

    4.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 – 11 13 – 27 (เลขคี่) และ 24 – 46 (เลขคู่) ถนนจะนะ

    4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนพูนสุขอุทิศ 1 ตลอดสาย     

    4.3 จดเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านทิศใต้ (ถนนเก้าแสน)

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

    1.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 – 22/4 (เลขคู่) ถนนจะนะ

    1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนวุฒิภูมิ 1 ตลอดสาย

2. ทิศตะวันออก

    2.1 จดถนนรามวิถี

    2.2 จดถนนราชดำเนินนอก

    2.3 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

3. ทิศตะวันตก

    3.1 จดทะเลสาบสงขลา

    3.2 จดถนนไทรบุรี

    3.3 จดถนนทะเลหลวงซอย 18

4. ทิศใต้

    4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

    4.2 จดถนนทะเลหลวง รวมบ้านเลขที่ 2 – 54/4 และ 56 – 264 (เลขคู่) ถนนทะเลหลวง

    4.3 จดถนนกำแพงเพชร

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

    1.1 จดถนนทะเลหลวง

    1.2 จดถนนทะเลหลวงบริเวณท้ายซอย 2, 4, 6, 10, 12, 14 และ 16

2. ทิศตะวันออก

    2.1 จดถนนทะเลหลวงซอย 16

    2.2 จดฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

    2.3 จดถนนไทรบุรี

3. ทิศตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา

4. ทิศใต้

    4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

    4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 27 ตลอดสาย

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง คือ

1. ทิศเหนือ

    1.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

    1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 29 ตลอดสาย

    1.3 จดถนนริมทางรถไฟนอก ซอย 1

2. ทิศตะวันออก จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

3. ทิศตะวันตก จดคลองสำโรง

4. ทิศใต้ จดคลองสำโรง ซึ่งเป็นแนวเขตเทศบาลนครสงขลากับเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts