รหญ.ปร จัด จิตอาสาพระราชทาน

Spread the love

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหาดใหญ่ (ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอหาดใหญ่) จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยนายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ บุคลกรจิตอาสาในสังกัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts