ทหญ. ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Spread the love

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.   นายปเวษ  เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และในเวลา 13.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ทหญ. ประจำปี 2563

ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ปฏิบัติตามกฏกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมโดยพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในเวลาเดียวกัน ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน โดยมีนายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.สธ.) ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อม ฯ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts