พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เยือน มรภ.สงขลา เปิดอบรม “สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม” 

Spread the love

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เยือน มรภ.สงขลา
เปิดอบรม 
สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

               

                พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เยือน มรภ.สงขลา เปิดอบรมสร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้   หล่อหลอมผู้นำนักศึกษาร่วมพัฒนาท้องถิ่น

                พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ณ อาคารศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาราชภัฏเขตภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยยังได้นำนักศึกษาในโครงการฯ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ ณ ชุมชนเกาะแต้ว และ ชุมชนเขารูปช้าง จ.สงขลา 

                พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวว่า ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ย่อมตระหนักดีว่า ราชภัฏคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และตราประจำมหาวิทยาลัย ตลอดจนตราเข็มเครื่องหมายของเครื่องแบบนักศึกษาก็คือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระราชทานให้แก่ชาวราชภัฏ เมื่อศึกษาสำเร็จจะได้ออกไปทำงานต่างพระเนตรพระกรรณ ให้พึ่งตนเองได้ จะได้ยกระดับสังคมให้อยู่ดีกินดีได้ถ้วนทั่วกัน

                ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อชิงความได้เปรียบในการครอบครองและใช้ทรัพยากรของโลก มหาวิทยาลัยจึงต้องมีความตื่นตัว และต้องพัฒนาคุภาพนักศึกษา และคุณภาพการศึกษาให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วนและรอบคอบ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานพระบรมราโชบายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏว่า ให้ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” นั่นคือมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องผลิตครูคุณภาพ จัดการศึกษามีคุณภาพ และพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

                กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตคุณภาพ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ใช้หัวใจนักปราชญ์ (สุ จิ ปุ ลิ คือ ฟัง พูด ดู/คิด ถาม จดบันทึก) เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ และเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อสร้างกำลังคมที่เป็นเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามความถนัดของตน จนได้รับความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน     

                ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ เป็นการดำเนินงานที่ขยายผลมาจากการประชุมอธิการบดีและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการให้การศึกษา สร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยสู่การปฏิบัติ

                ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมโครงการวิศวกรสังคม ให้แก่กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขยายผลในมหาวิทยาลัยราชภัฏของตน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ จึงมีมติให้จัดอบรมสร้างแกนนำวิศวกรสังคมร่วมกัน โดยให้มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ หลังจากการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งในเขตภาคใต้ จะจัดอบรมเพื่อสร้างแกนนำวิศวกรสังคมให้ได้แห่งละ 600 คนต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts