สิงหเสนีย์ กรุ๊ป และ แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จับมือ ม.อ. จัดตั้งโรงงานถุงมือ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท

Spread the love

สิงหเสนีย์ กรุ๊ป และ แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จับมือ ม.อ. จัดตั้งโรงงานถุงมือ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท

ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา

บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด เอกชนรายใหญ่ และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่จัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง กับ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลในการจัดตั้งโรงงานดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัท ได้มีการลงนามความร่วมมือกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านยางพารา กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

         วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด                                โดยมี นางสาว จิณณะ  สิงหเสนี เป็นตัวแทนลงนาม กับ นายคณพศ  ขุนทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมี                        คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ. ผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชน และสือมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยานในงานพิธีลงนามจำนวนมาก

คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด พื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงมือยางจากน้ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจะใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และช่วยยกระดับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 และจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลทั้งสองด้าน คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารามีความแข็งแกร่งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางจากกลางน้ำสู่ปลายน้ำซี่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

นางสาว จิณณะ สิงหเสนี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และในฐานะผู้แทนของ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด กล่าวว่า การจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยางในครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด โดยอาศัยกลไกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบดูแลความร่วมมือดังกล่าว  สำหรับจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนี้เกิดจากทางบริษัท ซึ่งมีพื้นฐานการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานส่งออกสินค้าประเภทน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศจำนวนมาก ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตโรคอุบัติใหม่ที่ทราบกันดี คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทที่มีตลาดในต่างประเทศอยู่แล้ว ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมถุงมือยาง เนื่องจากถุงมือยางจะป้องกัน และลดโอกาสการติดเชื้อ covid-19 ได้ ทำให้ถุงมือยางเป็นที่ต้องการ (demand) สูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการตั้งโรงงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของประเทศ การพัฒนางานวิจัยถุงมือยางธรรมชาติที่ใช้ทางการแพทย์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับถุงมือยางสังเคราะห์ หรือที่รู้จักกันดีว่ายาง Nitrile ซึ่งมีวัตถุดิบจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และให้การสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ถุงมือยางพารา โดยทางบริษัทคาดว่าจะมีการใช้น้ำยางถึงวันละ 120 ตัน โดยคิดเป็นน้ำยางธรรมชาติ 80% และ น้ำยางสังเคราะห์ 20% เพื่อประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย และ ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) แห่งนี้ คือ การประกอบธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในงานพิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ฯ ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด และบริษัท แอทยีนส์ โกบอล ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีของการเริ่มต้นความร่วมมือ และขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลในการจัดตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานถุงมือยาง ขอให้คำมั่นกับทางบริษัทฯ ว่าทางมหาวิทยาลัยฯ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. คณะทีมที่ปรึกษาทุกท่าน รวมถึงคณะทำงานโครงการทุกคน นำโดย ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ม.อ.) เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของโครงการ จะนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 20 ปี  มาใช้ในการดำเนินการโครงการนี้อย่างเต็มความสามารถ

สำหรับการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง กนอ.และบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี โดยโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตถุงมือยาง ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท และจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประมาณ 2,000 คน โดยโรงงานแห่งนี้จะใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ (Demand) การใช้น้ำยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่และในประเทศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศไทย รวมทั้งเกิดการสร้างแรงงานท้องถิ่นอีกด้วย.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts