แถลงข่าวการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓  – 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo)

Spread the love

          วันพุธที่ 16 กันยายน  2563  ณ ห้องราชาวดี  โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เวลา 13.30 น. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ได้จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓  – 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo)

โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในฐานะศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.โรงเรียนหาดใหญ่-วิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓ – 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo) ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

          สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นำโดย

1.นางพุทธชาต  ทองกร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

2.นางสุรีพรรณ์  ณ สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

3.นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

4.ดร.ถนอมทรัพย์  นูนน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

       การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิคระดับชาติ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีความรู้ ความสามารถวิชาภูมิศาสตร์ ได้มีสนามในการทดสอบความรู้  ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขันและเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งปีนี้ จัดที่ สาธารณรัฐตุรกี โดยมีนักเรียนตัวแทนจากทุกศูนย์ทั่วประเทศจำนวน 15 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ โรงเรียน 8 ศูนย์และศูนย์มหาวิทยาลัย 7 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 100 คน อาจารย์หัวหน้าทีมจากแต่ละศูนย์ จำนวน 31 คน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการภูมิภาคโอลิมปิคระดับชาติ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป  จะใช้เวลาในการสอบ 3 วัน มีการสอบ 3 หัวเรื่อง คือ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์เทคนิค โดยการสอบข้อเขียน การสอบภาคสนาม และการสอบแบบมัลติมิเดีย ทั้งนี้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ รับผิดชอบดูแลให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีความยุติธรรม โปร่งใส และให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์ต่างๆ ทุกคน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts